كاربران آنلاين
بازدید امروز
بازديد ديروز
بازديد هفته گذشته
بازديد ماه گذشته
بازدید کل
بیشترین بازدید
شرح وظایف مدیر بیمارستان


1- مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان
2- اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
3- هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
4- هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي بيمارستان
5- شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره
6- ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستی
7- كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
8- تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان
9- تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بیمارستان
10- نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
11- ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليت ها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستی


شرح وظایف مسئول امور اداری و خدمات بیمارستان

1- نظارت بر کلیه امور مرتبط با خدمات واحد، هماهنگی و برنامه ریزی جهت انجام امور محوله
2- شرکت در جلسات، کمیته ها و کمیسیونهای مربوط به واحد
3- نظارت بر حسن انجام کار پرسنل واحدهای تاسیسات ، و پرسنل خدماتی
4- برنامه ریزی و اقدام در جهت رفع مشکلات کمبودها و نواقص
5- تهیه تنظیم برنامه شیفت بندی ماهیانه پرسنل خدماتی تاسیساتی وواحد انتظامات
6- برنامه ریزی جهت مصرف بهینه انرژی و متعا قباً کاهش هزینه های جاری سیستم