پزشکان و پرستاران ما برای ارائه تمامی نیازهای درمانی و مراقبتی شما، از چک آپ های منظم تا مشاورات و درمان های تخصصی آماده هستند.

* جهت تماس با بیمارستان با شماره های 8-36581490-041  تماس حاصل نمائید.

* شما با داشتن برگ دستور بستری پزشک می توانید به بیمارستان مراجعه نموده و بستری شوید و یا با مراجعه به واحد اورژانس، مراحل درمانی و یا بستری خویش را طی نمائید.

* حتی الامکان همراه فردی بالغ به بیمارستان مراجعه فرمائید.

* حدود 45 دقیقه زودتر از زمان مورد نظر در بیمارستان حاضر شوید. زیرا ترافیک و پارکینگ ممکن است بیش از زمانی که شما پیش بینی کرده اید بطول بیانجامد. همچنین حدود 10 الی 15 دقیقه صرف مرحلۀ پذیرش بیمار خواهد شد.